Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych

Kuślin, 2011-03-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2011

Nazwa zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Kuślin

Adres zamawiającego                ul. Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość                        64-316 Kuślin

Telefon:                                       61 447 27 31

Faks:                                           61 44 72 731

adres strony internetowej           www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl

adres poczty elektronicznej        kuslin@tosa.pl

Godziny urzędowania:                7:30 do 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kuslin.pl .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 15 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych

i szkoleniowych szczegółowo określonych w załączniku Nr 5, 6 i 7 do SIWZ   stosownie

do wymagań  Zamawiającego.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

39.16.21.00-6 – pomoce dydaktyczne

39.16.21.10-9 – sprzęt dydaktyczny

39.16.22.00-7 – pomoce i artykuły szkoleniowe

39.16.20.00-5 – pomoce naukowe

30.20.00.00-1 -  sprzęt komputerowy

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Część I – pomoce dydaktyczne, szkoleniowe i naukowe dla SP w Śliwnie.

Część II – pomoce dydaktyczne, szkoleniowe i naukowe dla SP w Michorzewie.

Część III – pomoce dydaktyczne, szkoleniowe i naukowe dla SP w Wąsowie.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-04-26

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.:
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  • Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                                                                                                          

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: wartością

Cena – waga 100%#112 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-04-06 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-04-06, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul.Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 8 – salka posiedzeń

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 57322-2011. Data zamieszczenia: 2011-03-29.

 

Kierownik Zamawiającego

     Wójt Gminy Kuślin

    /-/ Jerzy DZIAMSKI

Opublikowano: 30 marca 2011 08:18

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Załączniki:

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc [289 KB]

zalacznik_nr_5_do_siwz.doc [223.5 KB]

zalacznik_nr_6.doc [267 KB]

zalacznik_nr_7_do_siwz.doc [294 KB]

Wyświetleń: 1048078